Nuomos sąlygos
 • Minimalus vairuotojo amžius yra 24 metai. Minimalus vairuotojų vairavimo stažas turi būti 2 metai.
 • Pasiimdamas automobilį Nuomininkas įsipareigoja pateikti galiojančius dokumentus: vairuotojopažymėjimą bei pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Juridiniai asmenys papildomai privalo pateikti įmonės registracijos pažymėjimą, įgaliojimą, patvirtinantį turimą teisę atstovauti įmonei ir įmonės vardu nuomotis automobilį.
 • Automobiliu gali naudotis tik sutartyje nurodyti asmenys ir tik automobilio naudojimosi terminu.
 • Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku. Priešingu atveju, sumokama už trūkstamą kurą bei imamas kuro papildymo mokestis (15,00 EUR).
 • Prieš pradėdamas naudotis automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja automobilį apžiūrėti, ir nustatęs, kad yra akivaizdžių išoriškai matomų automobilio pažeidimų, Nuomininkas įsipareigoja juos nurodyti specialioje sutarties formoje. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko automobilio naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
 • Nuomininkas automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
 • Jeigu Nuomininkas vėluoja automobilį grąžinti ilgiau nei 1 val. – apmokestinama papildoma para.
 • Jeigu automobilis pasiimamas vėliau ar grąžinamas anksčiau, už nepanaudotą laiką pinigai nėra grąžinami.
 • Nuomininkas planuojantis keliauti už šalies, kurioje išsinuomojamas automobilis, ribų (kirsti sienas ar keliauti tarp skirtingų salų šalies viduje), privalo prieš pasiimant automobilį apie tai informuoti Nuomotoją. Kai kuriose šalyse gali būti taikomi apribojimai ir imami papildomi mokesčiai.
 • Jeigu Nuomininkas atskrenda lėktuvu, jis privalo informuoti Nuomotoją apie atvykstančio lėktuvo skrydžio numerį ne mažiau kaip prieš 3 dienas iki nuomos pradžios. Nepranešus apie skrydį ir skrydžiui vėluojant, Nuomotojas nebus atsakingas už automobilio nesuteikimą.
 • Apskaičiuotas nuomos mokestis sumokamas nuomos laikotarpio pradžioje, pasiimant automobilį. Už automobilio nuomą galima atsiskaityti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais.
 • Nuomininkas įsipareigoja laikytis automobilio gamintojo nustatytų automobilio eksploatavimo reikalavimų, instrukcijų bei rekomendacijų, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.
 • Visiems automobiliams taikoma nerūkymo politika. Už jos nesilaikymą taikoma bauda (30,00 EUR).
 • Už automobilio dokumentų ar raktų pametimą taikoma bauda (150,00 EUR).
 • Jeigu naudojant automobilį jis išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininko atžvilgiu bus taikomas automobilio valymo mokestis (30,00 EUR).
 • Jeigu Nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų sąlygų arba kai numatoma, kad Nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, Nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko.atyto laiko.